POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW „COOKIES”

Definicje

Administrator- oznacza „Onaki Studio” Katarzyna Frenczak-Sito z siedzibą we Wrocławiu, ul. Budziszyńska 82, 54-436 Wrocław, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, REGON: 8971733815, NIP: 366632200 która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

Cookies- oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

Serwis- oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenach: www.kukumag.com, www.sklep.kukumag.com www.domwstylumontessori.pl, i subdomenach;

Urządzenie- oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

Użytkownik- oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

§1 Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych zawartych w serwisach internetowych www.domwstylumontessori.pl, www.kukumag.com, www.sklep.kukumag.com jest Katarzyna Frenczak- Sito, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „OnakiStudio”, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Budziszyńska 82, 54-436 Wrocław, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, REGON:366632200 , NIP: 8971733815.

 

§2. Dane osobowe

 1. Użytkowników korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu prosimy o dobrowolne podanie danych osobowych. Administrator przetwarza pozyskane dane na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych. Dane zostają zebrane w celu realizacji umowy oraz świadczenia usług na rzecz osób których dotyczą.
 2. Usługodawca umożliwia także Użytkownikom podejmowanie aktywności dotyczącej artykułów publikowanych w ramach Serwisu, w tym dodawanie komentarzy. Dodanie komentarza wymaga posiadania zarejestrowanego konta w ramach serwisu.
 3. Przetwarzanie danych osobowych w ramach tej funkcjonalności następuje zgodnie z politykami prywatności poszczególnych serwisów. Zalecamy zapoznanie się z ich treścią.
 4. Usługodawca nie udostępnia zebranych danych podmiotom trzecim.
 5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może być cofnięta w każdej chwili.
 6. Administrator danych osobowych dochowuje szczególnej i należytej staranności w celu ochrony praw Użytkowników, których dane podlegają przetwarzaniu, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:
 • przetwarzane zgodnie z prawem,
  • zbierane dla oznaczonych w niniejszym dokumencie i zgodnych z prawem celów,
  • nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z powyższymi celami,
  • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
  • odpowiednio zabezpieczone,
  • przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 1. Administrator danych osobowych zastrzega, iż zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Użytkowników, których danymi administruje, innym firmom w celu prawidłowego wykonania przez te firmy czynności związanych z hostingiem, administracją, utrzymywaniem oraz zarządzaniem Serwisem, a także z dochodzeniem roszczeń oraz wyjaśnieniem okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną.

 

§3 Uprawnienia Użytkownika

 1. Użytkownikom przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, które ich dotyczą, zawartych w zbiorach danych Usługodawcy. Jest to zwłaszcza prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 1. Dane osobowe podane przez Użytkownika w czasie rejestracji mogą być przez niego samodzielnie edytowane i usuwane. Użytkownikowi przysługuje prawo zakończenia w każdej chwili korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w tym prowadzenia Konta Klienta oraz usługi Biuletyn. Użytkownicy mogą również skontaktować się z Usługodawcą w celu wykonania przysługującego im prawa dostępu, modyfikacji i usunięcia danych bądź w celu sprzeciwienia się ich przetwarzaniu, za pośrednictwem Danych Kontaktowych Usługodawcy udostępnionych na stronie internetowej.

 

§4 Usługi

 1. Administrator świadczy na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną usługę nieodpłatną Newsletter. Usługa jest świadczona 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

2.Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Administratora, na adres poczty elektronicznej, wiadomości e-mail lub na numer telefonu komórkowego wiadomości sms zawierającej powiadomienia o nowych informacjach zamieszczonych w ramach Serwisu Internetowego oraz informacji handlowych wysyłanych przez Przedsiębiorców za pośrednictwem Administartora. Newsletter przesyłany jest przez Administratora do wszystkich Użytkowników, którzy dokonali subskrypcji.

 1. Każdy Newsletter kierowany do danych Użytkowników zawiera, w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.
 2. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Użytkownik, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej lub / oraz numer telefonu komórkowego wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Administratora na Stronie Internetowej Serwisu.
 3. Administrator jest uprawniony do zablokowania dostępu do usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę Administratora lub innych Użytkowników, naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu a także, gdy zablokowanie dostępu do usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności: przełamywaniem przez Użytkownika zabezpieczeń Strony Internetowej Serwisu lub inne działania hakerskie. Zablokowanie dostępu do usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do usług nieodpłatnych. Administartor zawiadamia Użytkownika o zamiarze zablokowania dostępu do usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Użytkownika w formularzu zamieszczania treści.

 

§5 Dzienniki systemowe

To wewnętrzne dzienniki zdarzeń serwera Serwisu, automatycznie zapisujące żądania stron i wysyłane, gdy Użytkownicy odwiedzają jego witryny. Dzienniki systemowe zawierają żądanie strony wysłane przez Użytkownika, adres IP, typ przeglądarki, język przeglądarki, datę i godzinę żądania oraz co najmniej jeden plik „cookie”, który może jednoznacznie identyfikować przeglądarkę Użytkownika.

§6 Pliki „cookies”

 1. Pliki „ cookies” to niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze, laptopie, tablecie, smartfonie) używanym przez Użytkownika w trakcie korzystania z Serwisu. Informacje te przesyłane są do schowka używanej przeglądarki, która wysyła je z powrotem przy następnych wejściach na stronę internetową. Pliki „cookies” zawierają informacje niezbędne do prawidłowego korzystania z Serwisu internetowego. Najczęściej zawierają one nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 1. Pliki te pozwalają na rozpoznanie urządzenia Użytkownika i wyświetlenie strony internetowej Serwisu dostosowanej do jego indywidualnych oczekiwań, przez co korzystanie ze stron staje się łatwiejsze i przyjemniejsze. Dzięki zapisaniu tych plików na urządzeniu Użytkownika możliwe jest m. in. zapamiętanie danych logowania, utrzymywanie sesji po zalogowaniu czy dostosowanie strony do preferencji Użytkownika, takich jak np. rozmieszczenie treści, język czy jej kolor.

§7 Jakie pliki „cookies” są wykorzystywane?

Na stronach internetowych www.kukumag.com, www.sklep.kukumag.com używane są  następujące kategorie plików „cookies”:

 • Pliki niezbędne – pliki te umożliwiają prawidłowe działanie Serwisu oraz funkcjonalności, z których Użytkownik chce skorzystać, np. uwierzytelniające pliki cookies. Bez ich zapisania na urządzeniu Użytkownika korzystanie z Serwisu jest niemożliwe.
  • Pliki funkcjonalne – pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i dostosowanie ich do jego potrzeb, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej. Pozwalają one Usługodawcy na poprawę funkcjonalności i wydajności strony.
  • Pliki biznesowe – do tej kategorii należą np. cookies reklamowe. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego. Ich zablokowanie może obniżyć poziom świadczenia usług ze względu na brak możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów subsydiujących działanie Serwisu, jednak nie spowoduje niedostępności całości funkcjonalności strony.
 • Pliki sesyjne- są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 • Pliki trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

 

§8. Zarządzanie plikami „cookies”

 1. Ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na zapisywanie tych plików, konieczna jest odpowiednia zmiana ustawień przeglądarki internetowej. Możliwe jest wyłączenie zapisywania plików „cookies” dla wszystkich połączeń z danej przeglądarki lub dla konkretnej witryny, a także ich usuwanie. Sposób zarządzania plikami „cookies” zależy od używanego oprogramowania, dlatego szczegółowe informacje o możliwości i sposobach ich obsługi Użytkownik znajdzie w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej, z której korzysta w celu połączenia ze stroną Serwisu.
  2. Zgoda na przetwarzanie plików „cookies” jest dobrowolna. Należy jednak pamiętać, że ograniczenia w ich stosowaniu mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z usług oferowanych na stronie internetowej Serwisu.

 

 

§9. Gromadzenie danych

 1. Dane gromadzone w dziennikach systemowych są wykorzystywane przez Usługodawcę przez czas nieokreślony wyłącznie w celu administrowania Serwisem. Nie są one przekazywane na rzecz podmiotów trzecich, z wyłączeniem okoliczności opisanych w niniejszym dokumencie.
 2. W związku z korzystaniem z Serwisu przez Użytkowników, w sposób automatyczny możemy zbierać i zapisywać w dziennikach serwerów szczegóły techniczne dotyczące sposobu korzystania z usług, przesłane przez Użytkownika żądania związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, adres IP oraz dane techniczne o działaniu Serwisu w związku z czynnościami dokonywanymi przez Użytkownika, w szczególności informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną. Możemy również zbierać informacje, celem przechowywania ich lokalnie na urządzeniu Użytkownika, korzystając z mechanizmu pamięci przeglądarki.

§10. Zabezpieczenia

 

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione Danych Osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

– Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.

– Certyfikat SSL na stronach Sklepu internetowego, na których podawane są dane Klientów.

– Szyfrowanie danych służących do autoryzacji Klienta.

– Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.

§11. Postanowienia końcowe

 

 1. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza Polityka dotyczy tylko wskazanych działań Administratora.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany w przyszłości Polityki– może to nastąpić m.in. z następujących ważnych powodów:

– zmiany obowiązujących przepisów, w szczególności w zakresie ochrony Danych Osobowych, prawa telekomunikacyjnego, usług świadczonych drogą elektroniczną oraz regulujących prawa konsumentów, wpływające na nasze prawa i obowiązki lub prawa i obowiązki Klienta;

– rozwój funkcjonalności lub Usług Elektronicznych podyktowany postępem technologii internetowej, w tym stosowanie/wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych, mające wpływ na zakres Polityki.

 1. Administrator każdorazowo umieści w ramach strony Sklepu Internetowego informację o zmianach w Polityce. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki będzie się pojawiać z nową datą.
 2. Niniejsza wersja Polityki obowiązuje od dnia